SAGA

Area controller: Liu Zhida, QQ:846522083, Number : 13680705031 Responsible for the region: Beijing, Hebei, Tianjin, Liaoning, Jilin, Heilongjiang, Inner Mongolia, Gansu, Xinjiang, Shandong, Tibet, Henan, Shanxi, and Hong Kong
Area controller: Zhang Wenying, QQ:792247669, Number : 13719638535 Responsible for the region: Shanghai, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Jiangxi, Anhui, Sichuan, Qinghai
Area controller: Chen Zhizhan, QQ:970436083, Number : 15016073779 Responsible for the region: Guangdong, Guangxi, Hunan, Hubei, Yunnan, Guizhou, Ningxia, Hainan, Hongkong, Shaanxi, Macao, Taiwan, Chongqing, and Hong Kong

CONTACT US
ADD : Huizhou Huiyang Qiuchang Huadun Musical  
Instrument Factory TEL   : 0752-3761538     FAX : 0752-3761538-8006 E-mail:sagaguitar@yeah.net Thank you for your attention to SAGA SA guitar. If you have any comments or suggestions on SAGA, please call or e-mail to leave a message. We will reply to you as soon as possible.
ABOUT US             HALL OF FAME
PRODUCT              SALE
NEWS                    SERVICE
VIDEO                    CONTACT US

Sina micro-blog                       WeChat
Language:中文  EN
ADD : Fortune Tower, Huiyang, Huizhou, Guangdong          Hongkong musical instrument Co., Ltd.                               TEL   : 0752-3263336      FAX : 0752-3761538-8006